Sprawozdanie ze spotkań dla szkół rozpoczynających projekt

Sprawozdanie ze spotkań dla szkół rozpoczynających projekt | Program Comenius

We wrześniu odbyły się cztery spotkania dla beneficjentów programu Comenius. Zaprosiliśmy realizatorów 520 projektów dofinansowanych w rundzie selekcyjnej 2011. 

W tegorocznych spotkaniach uczestniczyło łącznie 483 osób z całej Polski: znaleźli się wśród nich nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Organów Prowadzących.

Po raz kolejny z Beneficjentami realizującymi projekty partnerskie w latach 2011-2013, spotkamy się dopiero za rok – podczas spotkań monitoringowych organizowanych w województwach lub przy okazji wizyt monitorujących w szkołach – dlatego cieszy nas duża frekwencja i ciekawe dyskusje, które wywiązały się podczas sesji pytań i odpowiedzi.

W tym roku przede wszystkim zależało nam na przekazaniu praktycznych wskazówek i rozwianiu najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z zarządzaniem projektem i zadaniami oraz obowiązkami koordynatorów szkolnych i koordynatorów projektów. Z naszych doświadczeń wynika, że nauczyciele realizujący projekty, nie zawsze czują wsparcie ze strony społeczności szkolnej, kadry zarządzającej i innych pracowników szkoły, czują się przytłoczeni nadmiarem obowiązków związanych z projektem, nie zawsze potrafią delegować zadania i efektywnie współpracować z partnerami zagranicznymi. Stąd obecność na spotkaniu koordynatorów projektów już zakończonych, uznanych za przykłady dobrej praktyki w latach 2008-2010 – doświadczonych nauczycieli, którzy swoimi działaniami w ramach Comeniusa udowodnili, że świetnie radzą sobie zarówno ze sprawami organizacyjnymi i finansowymi, jak i merytoryczną stroną projektu. W NOT-cie o swoich doświadczeniach opowiadali Monika Fydrych z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie, Sławomir Borkowski z Zespołu Szkół nr 19 - Gimnazjum nr 38 Integracyjne w Bydgoszczy, Grażyna Tucholska ze Szkoły Podstawowej Nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie-Wesołej, oraz Małgorzata Tomaszewska i Magdalena Zalega ze Szkoły Podstawowej Nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

Ważny zarówno dla naszych Beneficjentów, jak i dla nas, aspekt promocji projektów oraz upowszechniania ich rezultatów omówiony został na przykładzie działań podejmowanych w tym obszarze przez Narodową Agencję. Zależało nam na zainspirowaniu nauczycieli, pokazaniu różnych – niekoniecznie kosztownych i pracochłonnych – możliwości wykorzystania i upowszechniania ich osiągnięć w projektach. Mówiliśmy o tym, że działania promocyjne i upowszechniające warto na stałe włączyć w harmonogram, który powinien także uwzględniać zadania związane z obowiązkami wynikającymi z zapisów umowy finansowej (np. raporty merytoryczne, kontrole). Opowiedzieliśmy o Bazie EST i sposobach jej wykorzystania, zaprezentowaliśmy też nasz najnowszy produkt: animowany banner w „comeniusowej” gamie kolorystycznej, będący rodzajem znaku czy certyfikatu jakości, który na stronach internetowych projektów mogą zamieszczać realizatorzy tych z nich, które uzyskały status przykładów dobrej praktyki.

W odpowiedzi na oczekiwania uczestników, dużo czasu przeznaczyliśmy na omówienie aspektów merytorycznych realizacji projektów oraz zasad finansowych, które przedstawione zostały przez pracowników Zespołu Rozliczeń Finansowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jak co roku, to właśnie te punkty programu wywołały najwięcej emocji – niektórzy z naszych gości zostali z nami długo po spotkaniu, spieszący się na pociągi zapowiedzieli, że skorzystają z możliwości kontaktu z nami drogą telefoniczną i e-mailową.

Ankietę ewaluacyjną uzupełniło 200 Beneficjentów, przy czym ponad 170 osób oceniło wartość merytoryczną, zasady rozliczania projektów, aspekt promowania i upowszechniania rezultatów projektów spotkania na ocenę bardzo dobrą lub dobrą. Wśród sugestii pojawiły się te związane ze zwiększeniem czasu na indywidualne pytania Beneficjentów, organizację spotkania na początku września oraz zamieszczenie przedstawionych prezentacji na stronie internetowej programu. Wszystkie z nich zostaną przez nas zrealizowane.

Prezentacje ze spotkania:

Cykl życia projektów

Aspekty finansowe

Aspekty merytoryczne

WIU

Promocja

Podsumowanie Rundy Selekcyjnej 2011

Spotkanie